کش مدرن حجم بیشتری داره و بزرگتره و سریعتره و چیزای بیشتری رو در بر می گیره