سلام

منظور شما انتضار یک خبر در چند مجموعه هست؟
اگر منظورتون این مورد هست می تونید از این دسته از افزونه ها استفاده کنید:...