سطح دسترسی فایل params.ini را در پوشه قالب چک کنید که 777 باشه
کش رو هم خالی کنید
نباید مشکلی باشه