دروود

برای پبت نام از capcha ها ساتفاده کنید

احتمالاً رباتها به سایت شما هجوم اوردند

برای بلاک کردن ای پی ها هم میتونید از افزونه joomwach استفاده کنید

در پناه ایزد